null Tháp Mười - Tiềm năng, cơ hội và phát triển 2022